NO TITLE DATE TIME DAY
1. Sijil Pengajian Islam 6th August 2022 08.30 am – 1.00 pm Saturday
2.  Sijil Pengajian Islam 20th August 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
3.  Sijil Pengajian Islam 3th September 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
4.  Sijil Pengajian Islam 24th September 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
5.  Sijil Pengajian Islam 8th October 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
6.  Sijil Pengajian Islam 22th October 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
7.  Sijil Pengajian Islam 5th November 2022  08.30 am – 1.00 pm Saturday
8.  Sijil Pengajian Islam 19th November 2022 08.30 am – 1.00 pm Saturday